977 326 149

Advocats a Tarragona

La nostra professionalitat es nota

 

Convertim els teus problemes legals en solucions reals

Ramirez García Abogados

Productes i serveis

Servicios de abogados

deute subordinat

deute subordinat

RG Advocats som especialistes en Deutes subordinades a Reus i Tarragona. El deute subordinat són títols valors de renda fixa amb rendiment explícit emesos normalment per entitats de crèditque ofereixen una rendibilitat més gran que altres actius de deute. No obstant això, aquesta major rendibilitat s’aconsegueix a canvi de perdre capacitat de cobrament en cas d’extinció i posterior liquidació de la societat -la fallida, ja que està subordinat el pagament en ordre de prelació en relació amb els creditors ordinaris. Això vol dir que, en cas de fallida de la societat, primer cobraran els creditors ordinaris i després, si queda un romanent en els actius, podran cobrar els posseïdors d’aquest tipus de deute.

Participacions preferents

Participacions preferents

Comptem amb un equip de advocats, economistes, auditors i documentalistes especialistes en participacions preferents, obligacions subordinades, accions de Bankia etc.

Bancari

Bancari

El dret bancari comprèn les normes reguladores dels bancs i altres entitats financeres i de crèdit semblants, a igual que les normes sobre els negocis que realitzen els bancs en el desenvolupament de la seva activitat. Per tant, comprèn tant les lleis que regulen les entitats i la seva activitat. Les normes que afecten directament els particulars són aquelles relatives als negocis bancaris.

Dret bancari
Responsabilitat per danys a tercers

Responsabilitat per danys a tercers

Defensa i reclamació de responsabilitats civils per danys a tercers.

Sinistre | Trànsit | Accident

Defensa i reclamació per accidents, incendis, robatori, llar, danys, danys per aigua, industrials, transports i circulació.

Reclamació Companyies d'assegurança

Reclamació Companyies d'assegurança

Reclamació i execució d’avals de quantitats refermades en compra venda d’immoble en construcció davant Companyies Asseguradores.

Reclamació amistosa i judicial davant Companyies de Segur i de Caució de les operacions assegurades i per insolvència de tercers

Reclamació d’Assegurances de Vida en via amistosa i judicial. Defensa dels interessos de l’assegurat.

Lesions i seqüeles

Lesions i seqüeles

Indemnitzacions per lesions permanents o temporals (inclosos danys morals). Indemnitzacions per seqüeles que inhabilitin l’incapacitat per a la realització del seu treball.

Redacció de contractes

Redacció de contractes

Els nostres advocats realitzaran una redacció de contractes de les característiques que vostè necessiti, des contractes de lloguer fins cartes de reclamació.

Expedients administratius

Expedients administratius

Tramitació i resolució de tot tipus d’expedients i recursos administratius així com també en la de recursos contenciós-administratius.

Incompliment contractual

Incompliment contractual

Comptem amb lletrats especialitzats en reclamacions per incompliment de contracte. Les obligacions que neixen dels contractes tenen força de llei entre les parts contractants, així s’esmenta textualment en el Codi Civil, l’obligació que tenen les parts de complir el signat en els contractes. Si una de les parts incorre en un incompliment de contracte, és a dir si no compleix el pactat, l’altra part, té dret a obligar a complir l’estrictament pactat, o resoldre el contracte obtenint una indemnització pels danys i perjudicis soferts.

 

Sancions i multes

Sancions i multes

Els nostres advocats especialistes en dret administratiu l’ajudaran a tramitar, al·legar i recórrer multes de trànsit tant per la via administrativa com executiva o, fins i tot, en els tribunals.

De la mateixa manera, els nostres lletrats l’ajudaran en aquells casos que vulgui recórrer una multa de zona blava, aparcament, radar, etc. i vaig considerar que ha estat imposada de manera injusta.

Llicències i permisos

Llicències i permisos

Gestió i Obtenció de Permisos i Llicències en entitats públiques i de govern.

Sol·licitud, tramitació, justificació i obtenció de tot tipus de llicència per a rodatges en exteriors públics, representacions de carrer, exposicions, festivals, cicles, i esdeveniments culturals en centres cívics, culturals i públics, arrendament d’espais i serveis de tercers, fiances i assegurances.

Concurs de creditors

Concurs de creditors

Concurs de creditors, sol.licitud i / o personació.

El concurs de creditors és una fórmula prevista a la llei per ajudar a empreses i persones físiques que passen per situacions difícils per atendre pagaments. Si no es preveu una ràpida solució a aquesta situació, és quan es pot sol·licitar el concurs perquè un jutge intervingui en el cas.

Denúncies

Denúncies

Comptem amb grans professionals que s’encarregaran d’analitzar el seu problema legal, de redactar i presentar la corresponent denúncia o querella. Si necessita assessorament sobre querelles o denúncies, truqui’ns.

Desnonaments

Desnonaments

No permeti que el deute segueixi augmentant. RG Advocats està especialitzat en els processos de desnonament d’inquilins morosos en tot el territori nacional.

Arrendaments

Arrendaments

Qualsevol problema referit a l’arrendament d’habitatge o d’un local de negoci, necessita d’un assessorament legal especialitzat. Els nostres advocats tenen una àmplia experiència en aquesta matèria.

Reclamacions al propietari

Reclamacions al propietari

Reclamacions a propietaris d’habitatges o locals llogats.

Al·legacions i recursos

Formularem en el seu nom les al·legacions i recursos que siguin necessaris tant en via administrativa com a via judicial mitjançant el corresponent procediment contenciós administratiu.

Execucions i deutes

Execucions i deutes

Reclamació de deutes i redacció de demandes indicant el patrimoni conegut del deutor i sol·licitant al jutjat que investigui l’existència de qualsevol altre patrimoni. Pel Jutjat es prenguessin les mesures oportunes per embargar el patrimoni i convertir-lo en efectiu, que li serà lliurat al client a través d’un document anomenat manament de devolució. Si voleu saber més sobre l’execució i l’embargament poseu-vos en contacte amb RG Abogados.

Querelles criminals

Querelles criminals

La querella és l’acte processal pel qual, la víctima a través dels seus representants legals, s’inicia el procés penal posant en coneixement de l’autoritat judicial el fet pel qual es considera víctima. La querella s’insta a delictes que per la seva índole particular només poden ser perseguits a instància de l’ofès (injúria, calúmnia, delictes de lesions culposes lleus, etc), i mai incoar procediment d’ofici. Si vostè ha vist els seus drets vulnerats a Reus o Tarragona i desitja interposar una querella criminal per defensar els seus interessos, no dubti en contactar amb nosaltres.

Mediacions

Mediacions

Lluny d’adoptar un posicionament jurídic referent a això, la mediació té com a premissa disminuir el distanciament entre les parts, i, en el millor dels casos arribar a un acord durador i realment resolutiu dels conflictes en què es trobin les parts.

Indemnitzacions

Indemnitzacions

Advocats accidents especialistes en reclamació d’indemnitzacions per accident de trànsit i tramitació de ajuts públics per lesions greu.

compravendes

Compravendes

Redacció, consulta i reclamació judicial de contractes de compravendes.

Judici de faltes

Judici de faltes

El judici de faltes és el procediment a través del qual s’enjudicien les faltes. Que s’entén per faltes les infraccions que apareixen en el Codi Penal com “menors”. Les característiques fonamentals dels judicis de faltes són la seva forma verbal i concentració en l’acte del judici.

Reclamacions Ajuntament

Reclamacions Ajuntament

Som advocats especialistes en Reclamacions contra ajuntaments.

Divorcis

Divorcis | Parella de fet

Divorcis de mutu acord o contenciosos. Som especialistes en divorcis, separacions i / o dissolucions de parella de fet. Consulteu-nos.

Servicios de abogados en Reus

Altres serveis

Els nostres serveis en aquesta matèria, van des de la resolució dels problemes jurídics del sòl, fins al rematada final del planejament i de la gestió urbanística , a través de qualsevol sistema d’actuació; des de la redacció i negociació de contractes fins a la obtenció de llicències o mitjançant la intervenció en litigis sobre qualsevol incidència referent als terrenys afectats per les actuacions urbanístiques.

 

Acceptació i / o repudiació d’herències. Tramitació i assessorament testamentari. Som especialistes en successions, testaments i herències, successions, reclamació i liquidació de legítimes. Arribem a la millor solució en la tramitació de la seva herència, resolent els problemes de dret successori que se li puguin presentar.

Situació en la qual una persona, en morir, no deixa testament , o havent atorgat testament, dit testament és nul o ha perdut la seva validesa. També és aplicable als supòsits en què en el testament no s’han especificat tots els béns de la persona que ha mort . En aquesta situació es procedirà a la successió per via legítima , d’aquells béns que no estiguessin reflectits en el testament, sent en aquest cas la normativa vigent en herències i successions la que determinarà qui té dret a accedir a la herència . Si necessita posar-se en contacte amb els millors advocats especialistes en herències, truca’ns.

Repartiment, tramitació, liquidació i adjudicació dels béns de l’herència. En RG advocats portem multitud de casos de successions amb excel·lents resultats. Molts anys d’experiència ens avalen en dret de successions.

Defensa Jurídica en procediments relacionats amb el medi ambient. Elaboració i seguiment de Projectes de legalització d’immobles, dipòsits i magatzems. Consultoria sobre Sòls contaminats, Aigües residuals, soroll ambiental, emissions atmosfèriques, Gestió integral de residus, Eficiència energètica i energies renovables. Tramitació i seguiment de llicències d’activitat i autoritzacions ambientals etc.

És la llei que protegeix els nostres dades personals quan estan en mans de tercers. Tracta simplement de protegir la nostra intimitat, és a dir, que les nostres dades personals no es divulguin i només s’utilitzin amb el nostre coneixement i per a les finalitats per a les quals hem donat autorització.Això implica també que els que tracten les nostres dades personals estan obligats a protegir-los per evitar la seva pèrdua i que persones sense autorització accedeixin. Si han estat divulgats les seves dades personals sense la seva autorització, contacta’ns.

 

Advocats especialistes en protecció de menors i incapacitats. Els menors i persones incapacitades necessiten d’una protecció jurídica especial.

Especialistes en Comerç Exterior, dret mercantil, dret de patent etc.

Propietat Intel·lectual, Propietat Industrial , Noves Tecnologies i Drets d’autor a Tarragona.

Assessorament jurídic sobre acords anticompetitius i pràctiques de competència deslleial.

Servicios de abogados en Reus
Ramirez García Abogados

Productes i serveis